09
កញ្ញា
08

What If He Doesn’t Call

Dear Friends,

Ever wonder why the man you’re dating and
having an amazing time with doesn’t call you
very often?

Or worse… stops calling altogether?

If you’ve ever had this happen to you with
a man, then you know how FRUSTRATING it can
be when a man just suddenly stops calling
for what seems like no good reason…

And you’ve spent more time than you’d like
to admit wondering what happened and what YOU
might have done wrong.

Most women in this situation fall into a
kind of trap that seems to work against them…

Instead of recognizing that the man not
calling is an important signal in of itself,
they become obsessed with wanting to know what
he’s thinking and WHY he’s acting this way.

But most women also know on an intuitive
level that coming out and actually asking a
man why he’s acting this way wouldn’t bring
about anything good.

And guess what?

Their intuition is right.

With most men in this situation, if you
want to connect with a man and grow closer,
then the answer is NOT to try and get him to
talk about his thoughts and feelings.

It’s time you learned what it really means
if a man isn’t calling… and what to do
about it to quickly “turn the tables” in your
favor so that he’s the one calling and asking
you out.

I’ll share this with you, but first I want
you to read this email I got recently from a
reader about this exact kind of situation.
Hi Christian,

First of all I think you are great and have
learned a lot from reading your book. I am
divorced and have been dating a widower for about
a month. We get together once or twice a week – I
don’t expect more than that – as he lives about
half an hour away from me. Our dates are great and
there is a definite physical attraction on both
sides. My problem is that in-between dates I don’t
hear from him. I know that he works hard and is
bringing up 3 children on his own – but how long
does it take to pick up the phone and ask me how
I am? Am I asking too much? Is it too soon to
expect anything? I don’t want to complain and
frighten him off, as I really like him. What do
you suggest?

Looking forward to hearing from you
R.J. from Illinois

**MY RESPONSE**

Ok, let me get the facts straight here…

You’ve been out with a man for an entire
month. (Not long at all, and effectively NO
TIME in a man’s mind)

You’ve seen each other once or twice a week
or so for 3-4 whole weeks. (Not even enough for
a man to see you as “dating”)

And you know he is busy and raising three
young children on his own. (His attention and
focus is admittedly elsewhere.)

But in just a few dates you’ve already become
disappointed and “bothered” by the way he’s
being… and you’re wishing he would CHANGE.

DANGER.

This is bad for YOU, and for him.

The approach and mindset you have right now
is almost guaranteed to make this man see you
as too demanding and “needy” to want to be with
you, when it’s just a few weeks in.

So I hope you haven’t started talking
about all your feelings of disappointment with
him yet.. because it wouldn’t go over well
with the way you’re looking at things.

But here’s the worst part of all this…

You already have my eBook and you’re still
asking me for the “easy” answer on this, as
though there is some magic pill I can give you
that will make a man act the way you want or
expect him to be.

I’d like to be able to lie and tell you
that I could change a man for you.

But I can’t… and you know it.

The truth is, I’ve only got YOU to work
with… and you’ve only got YOUR OWN thinking
and your own behavior that you can use to
make a difference.

It’s time you started thinking about how
you can take RESPONSIBILITY for creating the
RESPONSE you want in a man…

Instead of sitting around frustrated that
he hasn’t met YOUR EXPECTATIONS you have for
him. (Especially when he doesn’t even know
what these are.)

You need to open up my eBook and go to
page 32. There I want you to read the section
called “Initial Thoughts” at least twice
and think about what’s going on there.

I want you to think about the 2 types
of people I talk about… and the kind of
“magic mindset” that’s going to help you
naturally start creating great situations
in your life.

Then I want you to think about how this
relates to the idea of COMMUNICATING with
a man in a way that creates ATTRACTION
inside of him.

As opposed to communicating with a man in
the way that KILLS the attraction he might
be feeling for you.

Once you’ve thought about this, I want
you to go to page 36 and read the section
on “How To Be Honest About What You Want.”

Pay attention here to the 4 important
questions you need to ask yourself BEFORE
you get involved with a man, or start talking
about your relationship with him.

And make sure you learn and understand
what I call “a unique habit of happy people.”

If you could apply this one simple habit
to your love life, I know it would immediately
give back to you the kind of understanding
and satisfaction you’re seeking but not meant
to get yet from the man you’re dating. (Hint –
there’s a reason why you and he aren’t totally
“connecting” yet, and it’s NOT all about him.)
Now, you’ve also asked a great question in
your email…

“Am I asking for too much from him?”

Simply put – YES. You’re asking for too
much because you shouldn’t be ASKING HIM for
what you want and then hoping that he “meets
your demands.”

This is a LOSING APPROACH that will 100%
guarantee that a man won’t want to give you
what you’re looking for.

Why?

Well, it’s not because you actually are
asking for too much.

It’s OK to know that you’d like a man in
your life who you’re involved with to call
you more.

But this isn’t about whether this is ok
for you to ask for.

No. This is all about THE WAY you ask,
and the emotions and expectations a man will
see that you’re holding onto when you open
your mouth and you’ve been going through a
whole lot of disappointment and frustration
with him… while he’s thinking that you’ve
been out on a few fun dates and everything is
fine and dandy.

WHY ISN’T HE CALLING MORE?

Here’s something you might not have thought
about…

Men often communicate and show their
feelings in less “direct” ways than simply
saying and expressing how the feel.

In fact, most men are a whole lot more
conscious of DOING things than they are of
how they effect and relate to others on an
emotional level.

So… when a man doesn’t call, it’s often
NOT an indication of something else going on
for him that he might want to talk to you
about.

Often times it’s simply an indication that
he doesn’t actually FEEL like spending more
time around you.

So he simply doesn’t call.

In other words, when it comes to men and
dating, it’s best to look at a man’s ACTIONS
and BEHAVIORS as the only TRUE INDICATION of
how they really feel inside.

As a woman, you can probably spin your
wheels dreaming up all kinds of incredible
and elaborate ideas and scenarios for why
a man isn’t calling and what it means about
his feelings and your situation.

But, if you’re interested in doing more
than analyzing and trying to figure out things
in your own mind… then it’s best to “read”
the men you’re dating early on by what they
DO… and NOT what they SAY.

Which means… a man not calling you often,
or at all, is an important signal in and of
itself.

If a man is spending time with a woman
he “likes”, but he isn’t sure if he would want
much more than a few casual dates with her…
then here’s what he does…

He only calls her every once in a while to
keep the “connection” open… making sure not
to let the connection die, but also making
sure not to spend too much time with a woman
or show her too many signs of interest that
might indicate he’d want a more serious
relationship.

And yes, some men actually think this way
and are CONSCIOUS about NOT CALLING women
very often if they don’t want things to get
more serious.

While other men who don’t call are usually
doing this inadvertently as they’re going
about their life and not thinking much about
wanting more with a woman.

Here’s what you need to take away from
all this…

If a man isn’t calling and you’d like him
to call more and to grow in your relationship
together, it really doesn’t matter WHY.

The only things that matter are if he’s
not calling because he’s not interested in a
relationship with you ever.

Or…

If he’s not calling because he’s just not
feeling “that way” for you YET.

Which begs the question – how do you get
a man feeling “that way” for you if he’s not
feeling it yet?

Well, for starters, you need to STOP doing
the things that will promise that a man WON’T
feel it for you.

Things like CALLING HIM TOO MUCH.

Or getting upset and hurt that he hasn’t
called when there’s no “relationship” yet,
and it’s just YOUR EXPECTATION that he SHOULD
call more.

Or generally taking on any other needy,
clingy, or overly emotional behaviors that
will have a man thinking you’d be nothing
but a pain if he was to get to know you and
involved in a real relationship with you.

What you need to do instead is to start
to learn the behaviors that create the
feeling of ATTRACTION inside a man.

Why attraction?

Because attraction is the one thing that
will “override” all the logical reasons a
man has for NOT wanting to get involved with
a woman or stay single…

And will take over his “emotional world”
and have him thinking and acting from his
EMOTIONS with you… instead of his “logical
mind” that will often try to RESIST a woman
and a real committed relationship.

The very best way there is to learn how
attraction works for a man and quickly start
using works with men to create a deep level of
LASTING ATTRACTION inside the man you’re dating
is to get a copy of my “Natural & Lasting
Attraction” CD/DVD program.

In this program I show you 6 Keys to
Lasting Attraction with a man you need to
know about if you want a man to see you as
the only woman he wants to be with.

If you don’t know about these critical
6 Keys To Lasting Attraction, then you’re
going to struggle with a man eventually.

It could be when he shows up in a few
months or years and says, “I love you, but I’m
not IN LOVE with you.”

Or when he loses his physical interest in
you and you know your not “connecting” the
way you used to… and you worry he might
be thinking about or seeing another woman.

The truth is, if you learn how to keep
that intense level of attraction ALIVE in
your relationship… and you know how to
make a man feel attracted to you on a physical,
emotional, and “intellectual” level, then
your relationship with him will largely take
care of itself.
And if you’re struggling with the level of
sharing and COMMUNICATION you have with the
man in your life, or in your past relationships,
and you’d like to learn what it really takes
to CONNECT with a man on a deeper level than
you ever had before… then I’ve got good news.

There are several SECRETS to communicating
with men I’ve already shared with thousands of
other women that have literally TRANSFORMED
their lives and their relationship in a matter
of days.

Wouldn’t it be AMAZING if instead of taking
the time and effort to share how you feel with
a man and have him not really LISTEN or respond…
wouldn’t it be incredible if you knew how to
help a man quickly and easily “get” what you
were talking about?

Wouldn’t it change your life if you knew
how to help HIM become a better communicator
with you… so that he would be able to better
understand you and relate to you?

And wouldn’t it be a whole new world if you
didn’t have to have all the arguments and
misunderstandings with a man that come from both
of you not being able to really HEAR what the
other one was saying?

In my “Communication Secrets” CD/DVD program
I share with you the underlying reason why
so many women have a hard time having a man
LISTEN and UNDERSTAND what they are trying to
share.

It really is possible to have the kind of
“connection” with a man where he seems to “get”
what you’re saying and where you’re coming from
before you even finish what you’re saying.

You know that this is possible because
you have this with some of your friends.

Well, it is possible between you and a man.

But only if you’re willing to take the
time to look at what’s going on at a deeper
level when men and women are communicating…
and only if you are ready to be the one to
start the process of change in the way you
and a man talk to each other.

One of my favorite quotes that has stuck
with me over the years is…

“Let change begin with me.”

Are you ready to live the life and the
relationship you know is possible by learning
to master the single most important “skill”
there is in a loving and lasting relationship?
It’s a great place to start your growth and
change your love life forever.

You can download it right now, and be reading
it in literally MINUTES. It will teach you a TON
about how to “get inside a man’s mind.” In fact,
the entire first section of the book is all about
helping you to truly understand where a man is
coming from, and how to work WITH HIM and not
AGAINST HIM in your situation.

So many women make their own lives and
relationships harder than they need to be by not
learning the basic foundations of how men view
love, connection, attraction and relationships.

Don’t let what you don’t know but could quickly
learn about men keep bothering you and hold
you back from having what you really want in
love.

តាមពិតទៅអត្ថបទមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ គឺខ្ញុំបានរកអត្ថបទនេះនៅលើទំព័រវិបសាយ ក៏យកមកចែកជូនអានលេងទៅ!

សូមជួយចូលរួមយោបល់ផង!

Advertisements

0 Responses to “What If He Doesn’t Call”



  1. បញ្ចេញ​មតិ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s


ប្រកាសនានាដែលលើគេ

ខែកញ្ញា 2008
ព្រ សុ អា
« កក្កដា   តុលា »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ចំនួនអ្នកទស្សនា

  • 25,698 hits

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

site statistics

Share this blog

Bookmark and Share

Number of Visitor

Advertisements

%d bloggers like this: