02
តុលា
08

He’s Withdrawing? Easy Ways To Open Him Up

Hi there,

Are you afraid to talk to your boyfriend about how you feel, and where your relationship is headed?

Do you wonder if he’ll FREAK OUT and pull away when you try and talk to him?

Does he have “issues” that are making him avoid or resist moving into a more serious committed relationship, even though things have been going great between you otherwise?

Has it become too much for you to not know where things are headed?

I know how scary and UNCERTAIN this can feel… and it doesn’t have to be this way.

You don’t have to stay in the dark or “walk on eggshells” around him for fear of him WITHDRAWING from you.

Most women seem to end up getting somehow “punished” by the man in their life for wanting to talk about things- and their attempts at getting closer often create more tension than intimacy.

Don’t let this keep happening to you.

I can show you how to talk to your boyfriend and connect about how you’re both feeling in a way that he’ll not only respond to…

But show you how to have him WANTING MORE time with you talking, listening and sharing because
it feels so good.

You know how magical it is when you and a man finally “connect” on that deep personal level.

Don’t let this be a rare and lucky situation, when there are a few simple yet powerful tools you can use to make sure you and your guy connect on this deeper level daily.

Find out how to have your guy coming to you and feeling excited and inspired to talk and share now and for the rest of your relationship, and avoid the dreaded male “withdrawal response” that can literally tear your relationship apart.

My very best tips, tools and insights on how to create this level of open and free-flowing connection and communication with your guy are all right here:

http://www.catchhimkeephim.com/CommunicationSecrets

Ok, friends

Here’s something fascinating I’ve noticed.

Tons of women do this one thing.

And it must leave them feeling awful…

I wonder if you do it, too?

I’m talking about women who hide their true feelings from a man and fear sharing their desire for a closer relationship and for love.

Ever felt this way?

It happens when you won’t communicate directly with a man about your feelings because you think you’ll “scare him away.”

Unfortunately, you’re right… it could scare him away IF you don’t know how to communicate with a man in a way that gets him to listen to you and not hear what his fears want him to hear.

The way you talk to a man about a relationship can turn out to be THE BIGGEST MISTAKE ANY WOMAN
CAN MAKE WITH A MAN.

I’ll come back to this giant mistake in just a quick second…

First, I’d like to talk about what I’ve seen in the dating world as a guy and share a FASCINATING story with you.

I’ve had women communicate their feelings with me in all sorts of different ways from joy to anger to frustration, and I know what each one does to a man (and in a larger context, what communicating this way does to any person in general – man or woman).

See, there’s a common pattern most men and women share when it comes to their dating experiences.

Tell me if it sounds familiar to you.

THE STORY GOES SOMETHING LIKE THIS…

(Let’s pretend I’m the man in this story and you’re the woman.)

You and I meet. We both like each other. (Lucky me!)

Our feelings develop for each other on several levels (physically, emotionally, socially).

You try to be “patient” and not express too many feelings and play it cool.

We have a great “connection” and have a great time when we’re together… but we never really talk about what we want in our future around dating, a relationship, or marriage.

Time goes by and things are great for us when we’re together.

But eventually, you begin to see that you’re not getting what you want from me in the relationship once you start to see that things aren’t moving past this “casual” but fun situation.

Which brings up a dilemma in your mind.

You want more, but you’re scared of talking to me about it because you don’t know where I’m at.

You want us to get closer, but you don’t want to “rock the boat” and do something that will make things worse, when all you want is for things to be even more magical for us both together.

Plus, you’re a little scared about how things are going to go in the future because I’ve talked to you about all the bad experiences I’ve had with women in the past and part of you knows that Imight not be “open” or seem “ready” for the kind of true love and a lasting relationship that we could have.

And sometimes I even make negative remarks about dating and relationships that make you think that there’s a part of me that doesn’t “get” what we have together or fully appreciate it the way you do.

Of course, you don’t want to ruin the good things we have going, but in the back of your mind you know that you want to talk about where things are headed so you can have some certainty and not feel like you’re just waiting around for me to “get with the program” and figure it out.

But the more you think about this, and us, the more you start to feel fear and the negative emotions that come into your mind.

You think to yourself,

“What if he’s not that serious about me and I’m totally in love with him?”

“What if this is all he wants, and I’m left hanging after putting so much into this?”

“What if everything that I’ve been feeling and starting to count on isn’t real!?”

Your head is full of these thoughts… but you still don’t communicate with me about them.

Then, as I start to see us growing closer, a few things start to happen for me at the same time:

– I notice that you’re acting different and seem more emotional, more worried, and almost “needy”
when we’re together

– I notice that we don’t have as much fun anymore and that things are starting to feel “heavy” and
like it’s “work” when we’re together

– You don’t seem to be so “into me” anymore, and you aren’t just happy to see me and share your
love and affection when we first see each other

– I start to notice that you question me a lot more, and react to little things that I do, no
matter how small or insignificant I think they are

And finally…

– I start to pull away as I feel these things and don’t know what they are (which only makes you
feel worse, worry more, reinforces the negative distance we’re both starting to feel between us)

But still, you’re trying to play it cool and let things work out without freaking out.

So you don’t say anything to me directly to communicate what’s going on for you and your feelings.

And of course, being a normal guy, I don’t say anything either. (Of course, I’m a man!)

But you become more and more frustrated and confused that I’m not acting how I used to act.

Things begin to change with the way I treat you.

I don’t pay as much attention to you anymore.

I don’t surprise you or bring you flowers anymore.

I’m tired every day after work and just want to watch TV when I get home.

I call you less frequently.

I don’t initiate sex as much anymore.

You even consider that I could be seeing someone else because of how differently I’m acting with you now.

And after a few months – I’ve become totally distant from you.

So what happens next?

You decide you’re not happy with where things are and it’s time to have a talk.

But you’re SCARED of expressing your feelings about what you want because it will scare me away, so you let things build up inside you until you begin to let your frustrations with me show.

And to wrap the story up…

You make THE BIGGEST MISTAKE YOU CAN MAKE WITH A MAN…

You start a conversation about the relationship and then you “let me have it”! (You get upset and lose your cool with me.)

All the desires, fears, frustrations and dreams that you’ve been holding inside away from me all pour out in one big emotional explosion…

This “Big Mistake” can take the form of arguing and yelling, but not exclusively.

Sometimes it’s just extreme intensity, perhaps tears.

It might include:

– Complaining about the current state of the relationship

– Talking about the things he does wrong with you

– Showing your frustrations about what you feel is missing

– Becoming upset that he doesn’t feel how you’d like him to feel

– Bringing up past issues, arguments or disappointments

But it always creates a lot of emotional tension and “drama.” Especially in the guy’s mind.

This is THE LAST THING you want to do with a man if you want to get some positive results,
move things FORWARD and become CLOSER in your relationship.

That tension that’s created stays with him, and he NEVER forgets it.

In his mind, he now thinks of you as “hysterical” and full of issues. His mind defines you by what he saw in your behavior, and it scares him.

And yes, I know it’s not fair. But it’s the man’s weird and twisted reality…

I’ve heard hundreds, maybe thousands, of men talk about this exact perception of a woman and how they fear being with a woman who they think will make this giant mistake.

And yeah, I also know that this is an immature,selfish and unfair way to see things… but it’s the reality of the situation that lots of women end up being “that woman” to the man in their lives.

So… the million dollar question is –

How do you avoid this situation?

And what do you do instead to communicate with a man in a way that won’t scare him off but bring you closer and build a better foundation for communication and your relationship?

If you want the quickest way to jump-start your dating life or breathe new life into your relationship with a man, then I suggest you go download a copy of my eBook “Catch Him & Keep Him” right now.

It’s literally jam-packed with some of my very best ideas for finding, creating, and growing the amazing, passionate, lasting relationship you know is possible with a man – but might not have been able to experience yet.

Now, back to how to avoid this Big Mistake…

I’ll tell you how in THREE EASY STEPS.

Step 1) You Need To Understand What’s Going On Inside The Mind Of Your Man…

Let me tell it to you straight, as a man…

Women secretly believe that their connection with a man will “naturally” turn into something deeper without any communication taking place.

Honestly… this isn’t how it works with most men in the real world.

If you’re “assuming” you have a relationship, and that he feels like you do, odds are that
you’re wrong.

Men don’t assume that a connection, being together, spending quality time and all the rest
means they’re in a committed RELATIONSHIP.

Some men do, but not most.

For a man to know he’s in a committed relationship, and understand the things YOU want
in that relationship, YOU have to communicate with him in CLEAR AND DIRECT terms.

Yeah, that’s right… You have to put yourself out there and be vulnerable.

Scary, right?

And all the “common wisdom” tells you that doing this is the surest way to scare a man off.

But what about women who seem to “effortlessly” get a man to fall in love with them and commit,
without any struggles or tension? Is it just luck?

While in some rare cases this is true… it’s generally NOT luck.

It’s that these women either naturally know how to interact and communicate with men in relationships in a way that WORKS…

OR they’ve taken the time to find and learn the right information, and integrate a new, more productive and positive way of communicating into their thinking and behavior.

Doing this is not easy. In fact, it’s a “skill” most people have to learn to finally create and grow and real, lasting, loving relationship.

But the good news is that there’s a very easy way to learn and get help.

Keep reading…

Step 2) You Need To Understand What Causes You To Make “The Big Mistake”

EVERYONE wants to have THEIR needs met first.

It’s basic human nature.

But being able to delay your gratification is an AMAZING thing to develop in your life (in every part of your life, not just dating).

Most people (men and women) want to talk, talk, talk about what THEY think and what THEY want.

The root of this problem basically boils down to having your own needs that are unmet.

So making “The Big Mistake” is really all about being driven by your unmet needs and desires and solely focusing on what YOU want the relationship to be… without honestly and critically considering the man’s perspective, his emotional state, his communication skills and where he’s coming from at the same time.

Here’s the thing…

When you do this with a man, and don’t consider things from his perspective, in the same way you want him to consider yours, you are subconsciously telling him that you’re more interested in your feelings and what YOU want than you are in his feelings and what he wants.

And men pick up on and “read” women who do this.

Instantly.

I see a form of this “Big Mistake” all the time in business by the way.

Some business professionals are the worst at this self-absorbed “need-oriented” communication.

Like when someone calls me who wants to get something from me or sell me something and they’re not very experienced or polished at it.

The first thing I pick up on is their selfish agenda… and it instantly puts me on the defensive.

But if they’ve done their “homework” on me and what I’m looking for, instead of coming from a place of need about what THEY WANT from me… then the whole situation changes the second they show me they’ve thought about what I want.

It’s very simple… but extremely powerful.

So let’s take this concept directly back to communicating with men.

It might sound cliche, but you’ve got to learn to listen and understand where he’s at and where he’s coming from.

Patience, empathy and understanding are the first steps towards creating the relationship you dream about with another person who has his own dreams, desires, and frustrations.

Or course, you’ve also got to be careful to not become the woman who gives a man EVERYTHING and gets walked on either.

We’ll get to how to make sure you are “heard” and have your needs met in a minute…

Step 3) How To Avoid Making The Big Mistake

Let me give you a vital piece of information when dealing with men…

Men are CLUELESS when it comes to identifying the things that are “obvious” to women in dating and relationships.

I would know. It’s taken me ten years to begin to understand these things for myself – and I spend a LOT of time thinking about it.

Sorry, though, I’m “spoken for”… (Oh please, get over yourself Christian!!)

Ok, enough self-indulgent humor, back to you.

So we know men are AWFUL at initiating and participating in conversations about deep emotions and relationships.

Sorry to break the bad news, but it’s almost always up to you to make this communication happen.

Or at least to get it started and make it a part of your ongoing relationship.

Luckily, if motivated, men can be great learners who pick things up quickly and like to succeed at new things.

So learn to take advantage of their strengths, instead of condemning them for their weaknesses.

It’s important to remember to approach the entire conversation from the perspective of talking about what you want AND what he wants.

If you can make a guy feel like you put his feelings and needs a priority in this conversation, and always consider what he wants,
I promise he will LOVE YOU for it!

And return the favor.

When you talk to a man from a positive place of listening first, he will be 10,000 times more receptive to what you have to say than if you approach him from a place of feeling hurt or anxious.

Try this instead…

Ask a positive question or give a positive statement such as, “Honey, I was thinking today that I was happy to be with you.”

It might sound submissive, corny, or difficult to say to someone you’re having a tough time with, but think about it…

If you’re going through all the trouble to worry so much about the future with this person, this is already what you’re thinking.

Oh, and one more thing…

If you’re having a hard time talking to your man, no matter WHAT you say or HOW you say it, there may be deeper issues here than simply putting a “positive spin” on what it is you’re thinking and feeling.

If your boyfriend is misunderstanding what you’re trying to tell him, or ignoring what you’ve been telling him, or has simply SHUT DOWN and isn’t telling you anything about what he’sfeeling, then it’s time you took a whole different approach.

I mean, unless you’re completely open and honest about what you are BOTH experiencing in your relationship, and what your expectations and needs are, there’s a big danger in having your man”drop the bomb” on you when you least expect it.

You’ll be going through weeks or months of silence or tension, only to have him come to you one day to tell you, “I’m not in love with you anymore,” or “I think we should stop seeing eachother.”

Don’t allow this happen. Let me help you get things on the right track right away.

In my “Communication Secrets” program, you’ll learn how to create that “open dialogue” between you and your boyfriend. This is the kind of dialogue that will create a deeper kind of love with a man.

It is at the heart of every great relationship.

You’ll find out exactly what will make a man want to understand and talk to you, and how to share your innermost feelings with him in a way that won’t make him withdraw or want to get some distance from you.

Find out what to DO and SAY to get a man to open up and want to talk, so you don’t end up in another dead-end relationship that isn’t fulfilling… or worse, feels uncertain and tense.

Advertisements

0 Responses to “He’s Withdrawing? Easy Ways To Open Him Up”  1. បញ្ចេញ​មតិ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s


ប្រកាសនានាដែលលើគេ

ខែតុលា 2008
ព្រ សុ អា
« កញ្ញា   វិច្ឆិកា »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ចំនួនអ្នកទស្សនា

  • 25,698 hits

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

site statistics

Share this blog

Bookmark and Share

Number of Visitor

Advertisements

%d bloggers like this: